วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

แนวคิดใหม่ในการดูดวง: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดวงกับวิทยาศาสตร์

03 พ.ย. 2023
88

แนวคิดใหม่ในการดูดวง: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดวงกับวิทยาศาสตร์

แนวคิดใหม่ในการดูดวง: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดวงกับวิทยาศาสตร์

การดูดวงเป็นศาสตร์โบราณที่มีมานานหลายพันปี โดยเชื่อว่าตําแหน่งของดวงดาวและดวงจันทร์ส่งผลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การดูดวงดั้งเดิมมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและไร้หลักวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีแนวคิดใหม่เกิดขึ้นว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายการดูดวงโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาผลกระทบของรังสีคอสมิกต่อพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ตําแหน่งดาวเคราะห์เพื่อทํานายแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการเมือง และการศึกษาอิทธิพลของจังหวะการโคจรของดวงจันทร์ต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์

ตัวอย่างหนึ่งคือ การค้นพบว่ารังสีคอสมิกและพลังงานจากดวงอาทิตย์มีผลต่อฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าในช่วงที่มีรังสีคอสมิกสูง มนุษย์มักจะมีอารมณ์แปรปรวนและอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่ว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การศึกษาของแพทย์ชาวอเมริกัน นายแพทย์ นิโคไล กูนัน ที่พบว่าในช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวง จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยทางจิตเวช ซึ่งเขาเชื่อมโยงกับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ที่มีต่อร่างกายมนุษย์

การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาจมีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายหลักการทางโหราศาสตร์บางประการ อย่างไรก็ตาม การดูดวงยังมีข้อจํากัดหลายประการที่ทําให้ยากต่อการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ เช่น การทํานายอนาคตหรือชะตาชีวิตของบุคคลแต่ละคน ดังนั้นจึงยังเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิชาการ

แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะอธิบายหลักการดูดวงโดยใช้วิทยาศาสตร์ แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรมองว่าการดูดวงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรยึดติดหรือนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยปราศจากหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ