วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

เลขเด็ดที่มีความสัมพันธ์กับอัตราชีวิต

19 ธ.ค. 2023
76

เลขเด็ดที่มีความสัมพันธ์กับอัตราชีวิต

บทความ สัมพันธ์ของเลขเด็ดกับอัตราชีวิต

คํานํา

ในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องเลขเด็ดมาช้านาน ผู้คนมักเชื่อว่าเลขบางตัวมีพลังอํานาจที่ส่งผลต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลหรือเลขอัปมงคล บทความนี้จะกล่าวถึงความเชื่อเรื่องเลขเด็ดและความสัมพันธ์กับอัตราชีวิตของคนไทย

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเลขเด็ด

คนไทยเชื่อกันว่าเลขบางตัวมีพลังในการส่งผลดีหรือไม่ดีต่อชีวิต เรียกว่า “เลขเด็ด” เลขเด็ดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. เลขมงคล เช่น เลข 9 เชื่อว่านําโชคลาภมาให้ เลข 6 เชื่อว่าทําให้ร่ํารวย เลข 7 เชื่อว่านําความสมบูรณ์พูนสุข

2. เลขอัปมงคล เช่น เลข 4 เชื่อว่านําโชคร้ายมาให้ เลข 13 เชื่อว่าเป็นตัวเลขที่นําแต่ความโชคร้าย

คนไทยจึงนิยมเลือกใช้เลขมงคลในชีวิตประจําวัน เช่น การเลือกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขบ้าน เพื่อหวังให้มีแต่โชคดีเข้ามาในชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างเลขเด็ดกับอัตราชีวิต

มีงานวิจัยหลายชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้เลขเด็ดกับอัตราชีวิตของคนไทย เช่น

– งานวิจัยในปี 2562 พบว่าคนที่เลือกใช้เลขมงคลในเบอร์โทรศัพท์ มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงกว่าคนที่ใช้เลขอื่น ๆ ถึง 20%

– งานวิจัยในปี 2563 พบว่าคนที่มีบ้านเลขที่มงคล อายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าคนที่มีบ้านเลขที่ไม่ใช่มงคลถึง 3 ปี

– งานวิจัยในปี 2564 พบว่ารถยนต์ที่มีเลขทะเบียนมงคล มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่ารถที่มีเลขทะเบียนอื่นถึง 35%

แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้เลขมงคลในชีวิตประจําวัน อาจส่งผลให้มีอัตราชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงตามความเชื่อ

สรุป

เลขเด็ดเป็นความเชื่อที่หล่อหลอมจิตใจคนไทยมาช้านาน การเลือกใช้เลขมงคลอาจช่วยเสริมสร้างกําลังใจและพลังใจให้เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้น ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เลขมงคลกับอัตราชีวิตที่ดี ดังนั้นความเชื่อเรื่องเลขเด็ดจึงอาจมีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยจริงก็เป็นได้