วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เทศกาลดิวาลีคืออะไร พร้อมวิธีสักการะขอพรเปิดดวงปัง

09 พ.ย. 2023
86

เทศกาลดิวาลีคืออะไร พร้อมวิธีสักการะขอพรเปิดดวงปัง

เทศกาลดิวาลีคืออะไร พร้อมวิธีสักการะขอพรเปิดวงปัง

เทศกาลดิวาลีเป็นเทศกาลสําคัญของชาวฮินดู ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยตรงกับขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามจันทรคติฮินดู

เทศกาลดิวาลีมีความหมายถึง “แถวแสงไฟ” เนื่องจากในวันนี้ชาวฮินดูจะจุดไฟและประดับไฟตามบ้านเรือน เพื่อต้อนรับเทพเจ้าลักษมี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่ง ที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนโลกมนุษย์ในคืนนี้

ประเพณีการจุดไฟในวันดิวาลี มีที่มาจากตํานานเล่าขานว่า เมื่อหลายพันปีก่อน เทพีลักษมีทรงถูกจองจําโดยมหาอสูรมหิรัญกัสยัป เทพีลักษมีจึงไม่สามารถเสด็จมาโปรดสัตว์โลกได้ ทําให้เกิดความมืดมนและความอดอยากบนโลก

เมื่อเทพีลักษมีทรงรอดพ้นจากการจองจําได้ พระนารายณ์จึงได้นําทัพเทวดามาสู้รบกับมหาอสูร เพื่อเอาชนะความมืดมน ทําให้เทพีลักษมีสามารถเสด็จกลับมายังโลกได้อีกครั้ง เพื่อนําพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ชาวบ้านจึงจุดไฟเพื่อต้อนรับเทพีลักษมีในคืนนั้น

นอกจากนี้ ในคืนเทศกาลดิวาลี ชาวฮินดูยังเชื่อว่าเป็นวันที่พระนางลักษมีจะทรงเปิดหน้าต่างแห่งสวรรค์ เพื่อประทานพรให้แก่มวลมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาพระองค์ ดังนั้น ชาวฮินดูจึงถือเป็นโอกาสอันดีในการขอพรจากเทพีลักษมี

วิธีสักการะขอพรเทพีลักษมีในวันเทศกาลดิวาลี

1. จุดเทียนและประดับไฟตามบ้านเรือน เพื่อต้อนรับเทพีลักษมี

2. ทําความสะอาดบ้าน เช่น ปัดกวาด ถูพื้น ตกแต่งบ้านให้สวยงาม

3. จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ของหอม ผลไม้ และขนมหวาน เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะ

4. อาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใส

5. กราบไหว้บูชาเทพีลักษมีด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องสักการะที่เตรียมไว้

6. กล่าวคําอธิษฐานขอพรตามที่ต้องการ เช่น ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง หรือขอให้สุขภาพแข็งแรง เป็นต้น

7. รับประทานอาหารมังสวิรัติในวันนี้ เพื่อแสดงถึงการละเว้นจากบาป

8. แจกันของขวัญให้ญาติมิตร แสดงถึงการแบ่งปันความสุข

ด้วยวิธีการสักการะข้างต้น ชาวฮินดูเชื่อว่าจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากเทพีลักษมีในวันเทศกาลดิวาลีที่มีความสําคัญยิ่งนี้