วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วันลอยกระทง : ประวัติความเป็นมา และความเชื่อ

08 พ.ย. 2023
81

วันลอยกระทง : ประวัติความเป็นมา และความเชื่อ

วันลอยกระทง: ประวัติความเป็นมา และความเชื่อ

วันลอยกระทงเป็นประเพณีสําคัญของคนไทยที่จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง

การลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย ระบุว่า พระยาลิไทยได้สร้างกระทงทองคําเพื่อถวายพระบรมธาตุเจดีย์ และให้ประชาชนลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ต่อมาในสมัยอยุธยา กระทงที่ทําจากใบตาลหรือใบพลูได้รับความนิยม เนื่องจากวัสดุเหล่านี้หาได้ง่ายและทําได้สวยงาม

ส่วนความเชื่อเรื่องการลอยกระทงนั้น มาจากความเชื่อเรื่องน้ําในพุทธศาสนาว่า น้ําเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ การลอยกระทงจึงเปรียบเสมือนการลอยกิเลสและความชั่วร้ายออกจากจิตใจ ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนน้ํา นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าหากคําอธิษฐานบนกระทงไหลไปตามน้ํา คําอธิษฐานนั้นจะเป็นจริง

ประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ประเพณีลอยกระทงยังคงเป็นประเพณีสําคัญของคนไทยในวันเพ็ญเดือน 12 ผู้คนจะแต่งกายสวยงาม ทํากระทง แล้วนําไปลอยตามแม่น้ําลําคลองหรือแหล่งน้ําต่างๆ พร้อมกับส่งคําอธิษฐานและคําอวยพรไปกับกระทง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประเพณีนี้จึงเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรมและความเชื่ออันงดงามของคนไทย

สรุปได้ว่า ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่โบราณ มีที่มาจากความเชื่อเรื่องน้ําในพุทธศาสนา และยังคงเป็นประเพณียิ่งใหญ่ที่คนไทยให้ความสําคัญมาจนถึงปัจจุบัน สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานต่อไป