วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรเดือดร้อน

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรเดือดร้อน

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา เกษตรกรเดือดร้อน

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําเป็นปัญหาที่เกษตรกรไทยประสบมาเป็นเวลานาน สาเหตุหลักมาจากการผลิตสินค้าเกษตรล้นตลาด ขณะที่อํานาจต่อรองของเกษตรกรค่อนข้างต่ํา เนื่องจากขาดแคลนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการผลผลิต

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินน้อยและอํานาจต่อรองต่ํา มักประสบปัญหาขาดทุนและหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถพึ่งพาอาชีพการเกษตรเพียงอย่างเดียวได้ ต้องหันไปประกอบอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรเพื่อเอาตัวรอด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ําลง

แนวทางแก้ไขปัญหานี้ ภาครัฐจําเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เพื่อช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ําเกินไป รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ําให้เกษตรกรกู้ยืม นอกจากนี้ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาควรร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มอํานาจต่อรองให้กับเกษตรกรได้

การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําอย่างยั่งยืนนั้น จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโดยรวมได้อย่างยั่งยืน