วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ราคาน้ำมันพุ่ง กระทบค่าครองชีพประชาชน

ราคาน้ำมันพุ่ง กระทบค่าครองชีพประชาชน

ราคาน้ํามันพุ่ง กระทบค่าครองชีพประชาชน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาน้ํามันโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ํามันในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงนี้ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สาเหตุหลักของการพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ํามันโลก มาจากปัจจัยด้านอุปทานที่ตึงตัว โดยเฉพาะการลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบของกลุ่มประเทศ OPEC+ ประกอบกับความต้องการใช้น้ํามันที่ฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 2 เท่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

การพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ํามัน ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งสาธารณะที่ปรับขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นตามต้นทุนโลจิสติกส์และการผลิต รวมถึงค่าไฟฟ้าที่อาจสูงขึ้นจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการผลิต ทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

รัฐบาลได้พยายามออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น การลดภาษีน้ํามัน การให้เงินช่วยเหลือเป็นคูปองน้ํามัน และการจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้น ประชาชนจึงยังคงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

การแก้ปัญหาราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นในระยะยาว ภาครัฐจําเป็นต้องหาทางลดการพึ่งพาน้ํามันนําเข้า โดยการส่งเสริมพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือกับความผันผวนของราคาน้ํามันโลกต่อไปในอนาคต