วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ปีหน้าเป็นปีทอง

01 ธ.ค. 2023
87

ปีหน้าเป็นปีทอง

เข้าสู่ปีทอง

ปี พ.ศ. 2566 หรือ ปี 2566 นับเป็นปีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทย เนื่องจากเป็นปีมหามงคลที่ตรงกับโอกาสสําคัญหลายประการ

ประการแรก ปี 2566 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา ซึ่งถือเป็นมหามงคลสมัยในรัชสมัยของพระองค์ ปวงชนชาวไทยต่างร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ประการต่อมา ปี 2566 จะตรงกับการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย ทั้งด้านการเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปภาษาไทยและวรรณกรรมไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ คนไทยจึงสมควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงเป็น “บิดาแห่งวรรณคดีไทย”

อีกหนึ่งโอกาสอันพิเศษ คือ ปี 2566 เป็นปีที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี เมืองพัทยาในปีหน้า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ปี 2566 ยังเป็นปีแห่งมหาอุทกภัย ตามปฏิทินจันทรคติโบราณของไทย ซึ่งมีวงจรทุก 12 ปี ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2554 ทําให้ปี 2566 นี้ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมหนักให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น ปี 2566 จึงเป็นปีแห่งความสําคัญหลายประการสําหรับประเทศไทย ทั้งในด้านมหามงคลที่คนไทยพึงเฉลิมฉลอง ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโต และด้านภัยพิบัติที่ต้องเตรียมการรับมือ ปี 2566 จึงเป็น “ปีทอง” ที่คนไทยทุกคนควรมุ่งมั่นทําความดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป