วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

น้ำท่วมภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ำท่วมภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ําท่วมภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาคใต้ของประเทศไทยกําลังเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมรุนแรง หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง ประสบกับน้ําท่วมขังและน้ําป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง

สาเหตุหลักของอุทกภัยครั้งนี้ เกิดจากพายุโซนร้อน “นอร์วิค” ที่เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ของประเทศไทย ทําให้มีฝนตกหนักและคงที่เป็นเวลานาน จนทําให้แม่น้ําลําคลองในพื้นที่ล้นตลิ่ง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและใกล้ชายฝั่ง ทําให้น้ําท่วมไหลบ่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็ว

จากการสํารวจเบื้องต้น พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 200,000 คน ใน 8 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีราษฎรติดค้างอยู่บนหลังคาและต้นไม้หลายพันคน เนื่องจากน้ําท่วมสูงกว่า 2 เมตร ตัดขาดการคมนาคมทางบก ทําให้ไม่สามารถอพยพราษฎรได้ทัน

ภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสั่งการให้กองทัพเร่งส่งเฮลิคอปเตอร์ ทหาร และเรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือกู้ภัยราษฎรติดขัดในพื้นที่น้ําท่วมขัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และเด็ก รวมทั้งจัดส่งถุงยังชีพ อาหาร น้ําดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ ภาคประชาชนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจัดเตรียมอาหาร น้ําดื่ม เสื้อผ้า และยารักษาโรค บริจาคให้ผู้ประสบภัย รวมทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัย สะท้อนน้ําใจความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์อย่างชัดเจน

สถานการณ์น้ําท่วมในภาคใต้ครั้งนี้ ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือช่วยเหลือ และเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด