วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ดาวพุธถอยพักร์ 6 ราศี วาจาเรียกทรัพย์ รับเงินทอง ดวงโชคลาภ หมออาร์ต คเณชาพยากรณ์

07 ธ.ค. 2023
213

ดาวพุธถอยพักร์ 6 ราศี วาจาเรียกทรัพย์ รับเงินทอง ดวงโชคลาภ หมออาร์ต คเณชาพยากรณ์

ดาวพุธถอยพักร์ 6 ราศี วาจาเรียกทรัพย์ รับเงินทอง ดวงโชคลาภ

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก หากดาวพุธมีการเคลื่อนที่เข้าสู่ราศีใด จะส่งผลต่อคนที่เกิดราศีนั้นๆ ด้วย

ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 นี้ ดาวพุธจะเคลื่อนที่เข้าสู่ราศีมังกร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า “ดาวพุธถอยพักร์”

การเคลื่อนที่ของดาวพุธในครั้งนี้ จะส่งผลโดยตรงต่อคนเกิด 6 ราศี ได้แก่ ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมถุน ราศีกรกฎ และราศีธนู

สําหรับคนเกิดราศีมังกร จะพบโอกาสและความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน มีแนวโน้มได้รับการเลื่อนตําแหน่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนคนเกิดราศีกุมภ์ จะพบความสุขในครอบครัว มีลูกหลานมาเยี่ยมเยียน มีความอบอุ่นและสามัคคีในครอบครัว

คนเกิดราศีมีน จะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆ มิตรสหายเพิ่มขึ้น ช่วยเปิดโลกทัศน์และโอกาสใหม่ๆในชีวิต

สําหรับคนเกิดราศีเมถุน จะมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่อยากไป

คนเกิดราศีกรกฎ มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงิน มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือได้ลงทุนทํากําไร

และคนเกิดราศีธนู จะมีสุขภาพดี มีกําลังวังชา แข็งแรงสมบูรณ์

นอกจากนี้ ทั้ง 6 ราศีดังกล่าว ยังสามารถใช้คาถาอาคมเรียกทรัพย์สินเงินทองได้อีกด้วย เช่น

– ราศีมังกร ใช้คาถา “โอม พุทโธ จิตฺตสฺส ปกฺกนฺตตา ยา วชฺชตุ เม ทิพฺพธนานิ”

– ราศีกุมภ์ ใช้คาถา “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

– ราศีมีน ใช้คาถา “อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู”

– ราศีเมถุน ใช้คาถา “สัพพะทา นัง สะระณัง คัจฉามิ”

– ราศีกรกฎ ใช้คาถา “สัพเพ สัตตา สุขีตะ วะ เกวะลัง สุขัง ละภังถา”

– ราศีธนู ใช้คาถา “อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อันตะกะรันํ สัพพะทุกขัปฏิปัสสัทธิยา สัจฉิกะริยัง กะริสสามิ”

ดังนั้นในช่วงที่ดาวพุธถอยพักร์ คนเกิด 6 ราศีนี้จึงมีโอกาสได้รับพลังบวก มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างเสริมบารมีให้กับชีวิต ด้วยการใช้คาถาเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเพิ่มพูนชีวิตให้ร่ํารวยยิ่งขึ้น