วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์: มุมมองสำคัญในปี 2023

01 ธ.ค. 2023
176

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์: มุมมองสำคัญในปี 2023

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์: มุมมองสําคัญในปี 2023

อุตสาหกรรมยานยนต์กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2023 ทั้งในด้านเทคโนโลยี นโยบายภาครัฐ และพฤติกรรมผู้บริโภค มุมมองสําคัญบางประการที่น่าจับตามองในปีนี้มีดังนี้

ประการแรก คือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย รัฐบาลหลายประเทศได้ออกนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น การลดภาษี มาตรการจํากัดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นต้น ประกอบกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้รถยนต์ EV มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ประการที่สอง คือ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Driving) แม้ว่ารถยนต์อัตโนมัติ 100% จะยังไม่สามารถใช้งานได้จริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่เทคโนโลยีสําคัญต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ LiDAR, กล้องวิสัยทัศน์ของคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทําให้ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประการสุดท้าย คือ แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านจากการครอบครองรถยนต์ ไปสู่การใช้บริการขนส่งสาธารณะและการเช่ารถยนต์ ปัจจัยหลายอย่างทําให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใช้บริการเหล่านี้มากขึ้น เช่น ต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะและแพลตฟอร์มเช่ารถยนต์ให้สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอย่างมาก

ในภาพรวม ปี 2023 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ จําเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต